Sociale veiligheid

 

De Regenboog; OOG voor elk kind / OOG voor iedereen

Wij zien ieder kind oprecht, wij erkennen het kind en geven het kind vertrouwen. Elk kind mag er op De Regenboog zijn. En wij zijn er voor hen. 

Dit is te zien in alle tijd en aandacht die wij 1 op 1 voor elk kind hebben. Bijvoorbeeld het persoonlijke moment van begroeten 's ochtends. Of het uitzwaaimoment aan            het eind van iedere dag. Ook bij het leren gaan we met het kind in gesprek en sluiten aan bij wat het kan. We maken complimenten wanneer het goed gaat, en fouten maken mag ook. Dan gaan we in gesprek met het kind zodat er weer van geleerd kan worden. Dit alles doen we vanuit liefde, veiligheid en vertrouwen.

Wij bieden veiligheid aan kinderen en houden rekening met;    

o       Diversiteit en culturele achtergrond (normen, waarden, omgangsvormen)  

o       Het respecteren van wie je bent en elkaar positief beanderen (om integratie beter te laten verlopen)

o       De moedertaal is een deel is van de identiteit van een kind   (en mag ook gesproken worden)

o       De verschillen in de emotionele- en leerontwikkeling van kinderen    

o       De wisselende groepen door in- en uitstroom van leerlingen tijdens een schooljaar 

Om goed onderwijs te kunnen bieden en te blijven geven, volgen wij de vernieuwingen die zorgen voor goed NT2 onderwijs (NT2 = Nederlands als Tweede Taal).  Een goed contact tussen school, ouders, andere scholen en collega's is belangrijk. Dat zorgt voor verbinding tussen iedereen.

Identiteit van de school

De Regenboog geeft les aan kinderen uit de hele wereld. Elk kind heeft een eigen achtergrond, cultuur en/of geloofsovertuiging uit het land van herkomst. Wij vinden het fijn om van elkaar te leren en om samen te leven in Nederland.  In de Nederlandse cultuur zijn vrijheid, gelijkheid, diversiteit, respect, liefde voor elkaar en verantwoordelijkheid belangrijk. De leerkrachten handelen en gedragen zich ook hiernaar. Het betekent ook dat leerlingen gestimuleerd worden om zich open te stellen voor nog onbekende gebruiken en omgangsvormen. En het vraagt van de leerkracht zich open te stellen voor de cultuur, gebruiken en gewoonten van de leerlingen.  

Onze kinderen komen uit verschillende landen en hebben daarmee een eigen verhaal en geschiedenis. Ons onderwijs richt zich dan ook niet alleen op onderwijsinhoud, maar ook op de diversiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met elkaar over de verschillen die we met elkaar ervaren, zoals: huidskleur, geslacht, gender, religie, cultuur, karakter en politiek (diversiteit). Het omgaan met gevoelens die hierbij kunnen spelen, krijgt speciale aandacht (sociaal emotionele ontwikkeling). Het is belangrijk dat kinderen zich veilig gaan voelen, dan kunnen zij zich openstellen om tot leren te komen.

Voor onze kinderen is een duidelijke structuur belangrijk. We maken afspraken en regels, waardoor veilig spelen, werken en leren mogelijk is.  Wij zorgen voor rust in de klas (en in de school). De leerkrachten bieden aan kinderen ondersteuning bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Leerkrachten zijn voor kinderen een voorbeeld. Het is belangrijk om vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan. Leerkrachten moeten zich uiteraard ook veilig voelen binnen het team, ze staan daarom open voor elkaars mening en steunen elkaar. Daarnaast werken we nauw samen met welzijnsinstellingen, gemeenten en ouder(s)/verzorger(s).   

Looqin;  

Kinderen brengen heel wat dagen van hun jonge leven door op school. Die dagen moeten en willen we zo zinvol mogelijk invullen. De school wil ertoe bijdragen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers in deze maatschappij. Looqin is een Kindvolgsysteem waarbij het team de totale ontwikkeling in beeld  van de leerling in beeld heeft. De leerkracht kijkt met behulp van Looqin naar het welbevinden, de betrokkenheid, competenties en prestaties van kinderen. Leerlingen kunnen bevraagd worden over hun welbevinden, veiligheidsbeleving, betrokkenheid en competenties. Door het beeld van kinderen mee te nemen ontdekt men hoe die ‘omgeving’ beter kan aansluiten op de behoeften en wensen van kinderen. Tegelijk leren kinderen dat zij voor hun eigen belangen kunnen en mogen opkomen en ervaren ze dat zij inspraak en impact kunnen hebben. Ze leren ook hoe ze dat op een opbouwende manier kunnen doen. Met behulp van Looqin brengen wij het welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van onze leerlingen in de groep in beeld. Door te registeren hebben we in één oogopslag zicht op al onze kinderen. Het groepsoverzicht toont van alle kinderen hun welbevinden, betrokkenheid, prestaties en competenties. Hier komen weer nieuwe acties uit voort, zodat we blijven bijdragen aan een betere aansluiting bij de behoeften en ontwikkeling van onze leerlingen.