Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over het schoolbeleid (door ouders en leerkrachten). De MR heeft op onderdelen advies- en/of instemmingbevoegdheid. Dit betekent dat de MR invloed kan uitoefenen op schoolse zaken. Op De Regenboog bestaat de MR uit 2 personeelsleden. Omdat we een conitinue in- en uitstroom van leerlingen en ouders, is het voor onze school niet haalbaar om ook langere tijd ouders in de MR te hebben. Uiteraard, wanneer een ouder daar wel kans toe ziet, kunnen we tijdelijk die ouder wel in de MR laten plaatsnemen. 

De directie van de Regenboog is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar over belangrijke zaken wordt altijd eerst overleg gepleegd met de medezeggenschapsraad (MR). In de MR praat mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Afhankelijk van het onderwerp wordt de MR alleen geïnformeerd, mag de MR een advies uitbrengen of moet de MR instemmen. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

Op De Regenboog zitten Jacqueline Albers en Annemarie Heerink in de MR.